Avís Legal

 Política de privacitat i protecció de dades.

Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de Guillén Advocats SLP o a l’adreça de correu electrònic indicada al final d’aquest advertiment legal, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Si no desitja enviar la fotocòpia del seu document identificatiu, usi el seu certificat electrònic de tipus reconegut, que permeti la seva validació gratuïta, per signar la comunicació en la qual exerciti el dret oportú i enviï’ns-la per correu electrònic.

 

Tractament de dades

El Lloc web de Guillén Advocats SLP compta amb un xifrat SSL TLS v.1.2 que permet usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard. Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals Guillén Advocats SLP. A través del Lloc web, el Client pot accedir per mitjà d’enllaços a llocs web de tercers. A cap moment el personal de Guillén Advocats SLP té accés a les dades de cobrament que el Client faciliti a dites terceres. Certs serveis prestats a través del website poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei que es tracti.

 

Xarxes socials

Guillén Advocats SLP compta amb perfil a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter) coneixent-se en tots els casos responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (d’ara endavant, seguidors) i del fitxer en relació amb les dades personals aportades a Guillén Advocats SLP de forma directa pels seguidors per a la seva extracció o publicats per Guillén Advocats SLP. El tractament que Guillén Advocats SLP durà a terme amb aquestes dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, Guillén Advocats SLP podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. En cap cas Guillén Advocats SLP extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’usuari per a això. Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’est, Guillén Advocats SLP li ajudarà i aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

 

Obligació de Secret Professional, Confidencialitat i destrucció documental

Els advocats i assessors de Guillén Advocats SLP que tinguessin algun tipus d’intervenció en els serveis prestats al client, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit per raó de la seva professió, per així disposar-ho l’article 5 del Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola. La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats que els relacionats amb els serveis contractats. Guillén Advocats SLP s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb est. Si desitja posar-se en contacte amb Guillén Advocats SLP, és molt recomanable que signi els seus missatges. Amb l’objectiu de preservar i garantir la confidencialitat, Guillén Advocats SLP es compromet a destruir tota la informació confidencial a la qual per raó d’una prestació de serveis hagi tingut accés una vegada transcorreguts 90 dies des de la finalització del servei al Client, tret que existeixi una obligació legalment justificada per a la seva conservació. Si el Client desitja conservar l’original o una còpia d’aquesta informació, haurà d’imprimir-la o guardar-la pels seus propis mitjans o acudir a la seu de Guillén Advocats SLP per recollir-la abans de la seva destrucció.

Contingut del Lloc web. Responsabilitat pel contingut del Lloc web

El Lloc web conté textos elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatius que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per l’usuari a casos concrets. Les opinions abocades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de Guillén Advocats SLP. El contingut dels articles publicats en aquest Lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest Lloc web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Els enllaços externs que conté aquest Lloc web condueixen a llocs gestionats per tercers. Guillén Advocats SLP no respon dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs. L’ús d’enllaços externs tampoc implica que Guillén Advocats SLP recomani o aprovi els continguts de les pàgines de destinació.

Normativa i Jurisdicció

Les presents Condicions d’Ús del Lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és català. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per mitjà d’Internet en aquest mateix Lloc web.

 

Titular del Lloc web

Denominació social: Guillén Advocats SLP. NIF: B43860345. Domicili social: Alcalde Segimon 29-31, local 2. 43203 Reus (Tarragona) Contacte: Telf. 977343330 e-mail: despatx@advocatsreus.org. Formulari online de contacte. Declaracions, Codis de conducta i Normativa aplicable: Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta, Estatut General de l’Advocacia Espanyola.
Codis ètics: Normativa de l’Advocacia Catalana. Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola.

Comments are closed